POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica noastră de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică utilizării sitului https://aludesign.ro (denumit în continuare „Site-ul”) de către dvs. Alu Design Construction Civile SRL (denumită în continuare „Alu Design” sau „noi”) înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și protejează confidențialitatea și securitatea acestora. În acest sens, vă furnizăm mai jos informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai site-ului) în cadrul prezentei Politici de confidențialitate.

În principiu, utilizarea paginilor de internet ale Alu Design Construction Civile SRL. este posibilă fără furnizarea de date cu caracter personal. Dacă o persoană vizată dorește să solicite servicii speciale ale societății noastre prin intermediul paginii noastre de internet, poate fi totuși necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem consimțământul persoanei vizate.

Cine suntem

Alu Design este o companie specializată în servicii complete de proiectare în domeniul construcțiilor, acționând cu succes în domeniul proiectării, structurării, fațadelor.

Definiții

Declarația de confidențialitate a ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE S.R.L. are la bază termenii utilizați de autoritatea legislativă și de reglementare europeană la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră de confidențialitate trebuie să fie ușor de lecturat și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

Noi utilizam în prezenta declarație de confidențialitate, printre altele, următorii termeni:

a) Date cu caracter personal: Constituie date cu caracter personal toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”). Se consideră că este identificabilă o persoană fizică care poate fi identificată în mod direct sau indirect, îndeosebi prin asocierea cu o informație de identificare precum un nume, cu un cod de identificare, cu date despre locație, cu un identificator online sau cu una sau mai multe caracteristici speciale, care constituie expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

b) Persoanã vizatăb>: Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează de către operator.

c) Prelucrare: Prin prelucrare se înțelege orice operațiune efectuată cu sau fără ajutorul unei proceduri automatizate sau orice serie de astfel de operațiuni cu privire la date cu caracter personal, cum ar fi înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de furnizare, compararea sau legarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Limitarea prelucrării: Limitarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul limitării prelucrării lor viitoare.

e) Crearea de profiluri: Crearea de profiluri reprezintă orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea acestor date cu caracter personal, în vederea evaluării anumitor aspecte personale referitoare la o persoană fizică, îndeosebi în vederea analizării sau prezicerii aspectelor legate de performanța în muncă, situația economică, starea de sănătate, preferințe personale, interese, seriozitate, comportament, reședință sau schimbarea localității respectivei persoane fizice.

f) Pseudonimizarea: Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal să nu mai poată fi asociate cu o anumită persoană vizată fără obținerea unor informații suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare se păstrează separat și fac obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care garantează că datele cu caracter personal nu se asociază cu o persoană fizică identificată sau identificabilă.

g) Operator: Operatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism care decide singur sau împreună cu alții cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă scopurile și mijloacele respectivei prelucrări sunt prevăzute de legislația UE sau de legislația statelor membre, operatorul poate, respectiv criteriile numirii sale pot fi prevăzute de legislația UE sau de legislația statelor membre.

h) Persoană împuternicită de către operator: Persoana împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar: Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care face publice datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba sau nu în cazul acesteia despre un terț. Autoritățile care pot să primească date cu caracter personal în cadrul unei anumite solicitări de investigare în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statelor membre nu sunt totuși considerate destinatari.

j) Terț: Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, cu excepția persoanei vizate, a operatorului, a persoanei împuternicite de către operator și a persoanelor care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub răspunderea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.

k) Consimțământ: Consimțământul reprezintă orice manifestare voluntară de voință, specifică și informată, sub forma unei declarații sau a unui alt act de confirmare neechivoc, prin care persoana vizată dă de înțeles că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este: ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL („ALU DESIGN”), cu sediul în București, sector 2, bld. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, biroul nr. 2, CUI 28751040, J40/8063/01.07.2011 e-mail contact@aludesign.fr.

Despre Politica noastră de confidențialitate

Conform cerințelor impuse de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Alu Design administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre. Deoarece știm cât de importantă este confidențialitatea dvs., am creat această Politică de confidențialitate pentru a explica modul în care colectăm, folosim și protejăm aceste informații.

Ce informații colectează în mod automat site-ul nostru web?

Limităm informațiile pe care le colectăm numai la ceea ce este necesar pentru a asigura funcționarea corectă a site-ului web și realizarea de statistici privind traficul pe site-ul nostru. Nu sunteți obligat să vă înscrieți, să vă înregistrați sau să furnizați informații personale despre dvs. în scopul de a utiliza site-ul nostru web.

Când folosiți site-ul nostru, colectăm următoarele informații:

Dacă utilizați informațiile de contact furnizate pe site-ul nostru pentru a ne contacta direct, vom primi informațiile dvs. de contact care pot include, în funcție de modul în care ne contactați, adresa dvs. de e-mail, numele, compania, motivul de contactare și adresa poștală.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Care este diferența dintre informațiile personale și informațiile agregate?

Informațiile personale sunt informații care pot fi utilizate pentru a identifica o anumită persoană, în general înțeleasă a fi informații cum ar fi numele dvs., adresa fizică, adresa de e-mail și numărul de telefon. Informațiile agregate nu sunt considerate informații personale și nu pot fi folosite pentru a vă identifica.

Cu cine partajăm informațiile colectate

Cum rămâne cu cookie-urile?

Alu Design poate folosi module cookie în navigatorul dvs. de internet (eng. browser) pentru a vă identifica atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru. Detalii despre modulele cookie folosite pe situl nostru pot fi găsite în Politica de cookies. Tot aici puteți găsi și informații despre dezactivarea acestora.

Colectăm adresa de e-mail?

Nu vă solicităm să trimiteți adresa dvs. de e-mail sau orice alte informații personale pentru a utiliza site-ul nostru. Dacă utilizați informațiile furnizate pe site-ul https://aludesign.ro pentru a ne contacta direct (de exemplu, trimiteți-ne un e-mail la contact@aludesign.fr), vom primi informațiile dvs. de contact, dar le vom folosi numai pentru a răspunde solicitării dvs. Dacă completați un formular web pe site-ul nostru, primim e-mailul dvs. și putem stoca acel e-mail și informațiile de contact asociate timp de până la 12 luni.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cum le puteți exercita

În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți următoarele drepturi:

Cu toate acestea, accesul dumneavoastră a datele prelucrate poate fi exercitat numai în măsura în care nu se aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane;

Cu toate acestea, nu se va proceda la ștergerea datelor atunci când prelucrarea este necesară pentru:

- exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

- respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică societății sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus, atunci când Alu Design a făcut publice în vreun context datele a căror ștergere se solicită și dumneavoastră cereți inclusiv ștergerea datelor de la orice destinatari, ea va fi ținută în mod rezonabil prin măsuri adecvate (inclusiv tehnice) să asigure informarea destinatarilor datelor cu privire la o astfel de solicitare.

Restricționarea se aplică atunci când:

- contestați exercitarea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- Alu Design nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

- v-ați opus prelucrării, în conformitate cu prevederile legale ce reglementează dreptul dumneavoastră la opoziie, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

În această situație, noi nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom demonstra existența unor motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract; și

b) este realizată prin mijloace automate (nu în formă fizică/hârtie, ci prin orice mijloace automatizate).

Prelucrarea datelor pentru luarea de decizii automatizate este permisă când:

- este necesară pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății și/sau încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Alu Design;

- este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Alu Design și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră; sau

- v-ați exprimat acordul explicit pentru astfel de prelucrare.

Vă puteți exercita drepturile mai sus menționate și puteți afla mai multe despre astfel de drepturi prin completarea împreună cu noi, în calitate de controlori de date, a unei solicitări scrise catre ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE – cu sediul în București, Sector 2, B-dul. Ferdinand I nr. 58, scara C, etaj 1, Biroul nr. 2, sau prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@aludesign.fr. Vă rugăm ca în scop de identificare și de a împiedica divulgarea neautorizată a datelor, să includeți un scan/o copie a cărții dumneavoastră de identitate, certificată de dvs. a fi conformă cu originalul.

Protecția datelor în cazul candidaturilor și în procedura de selecție

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților în scopul derulării procedurii de selecție. Prelucrarea se poate efectua și pe cale electronică.

Acesta este cu precădere cazul atunci când un candidat transmite operatorului documentele de candidatură corespunzătoare pe cale electronică, de exemplu pe e-mail sau printr-un formular web care se găsește pe internet. Dacă operatorul încheie un contract de angajare cu candidatul, datele transmise se stochează în scopul derulării raporturilor de încadrare în muncă cu respectarea prevederilor legale. Dacă operatorul nu încheie nici un contract de angajare cu candidatul, documentele de candidatură se șterg în mod automat în douăsprezece luni de la comunicarea deciziei de respingere, în măsura în care ștergerea nu contravine altor interese legitime ale operatorului.

Temeiuri juridice în cazul în care prelucrăm datele cu caracter personal

Alu Design îşi poate întemeia prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe oricare (unul sau mai multe) din temeiurile de legalitate de mai jos:

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.

În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la contact@aludesign.fr sau să ne trimiteți o notificare la adresa societății ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL („ALU DESIGN”), cu sediul în București, sector 2, bld. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, biroul nr. 2, CUI 28751040, J40/8063/01.07.2011.

Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care este necesară prelucrarea acestora

Alu Design respectă obligaţiile care îi revin în temeiul legislaţiei naţionale şi al GDPR prin acţiuni precum:

La nivelul societății Alu Design au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal și/sau în format tipărit, în spații special amenajate la nivelul fiecărui departament sau în funcție de specificul activității fiecăruia.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în alte țări.

În aceste cazuri, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile.

Date cu caracter personal pe care ni le furnizați cu privire la alte persoane fizice

În situația în care, din orice motiv, ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizică trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal.

În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspecte precum: identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal; drepturile persoanei fizice cu privire la datele cu caracter personal și dreptul de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.

Informarea dumneavoastră cu privire la eventualele breșe de securitate

Vă asigurăm că am procedat la instruirea persoanelor implicate în procesele de prelucrare a datelor astfel încât acestea să poată identifica breșele de securitate și să le aducă la cunoștința persoanelor responsabile pentru a lua măsurile necesare în vederea analizei și limitării consecințelor breșei de securitate și, după caz, în vederea notificării autorității de supraveghere și eventual a persoanelor vizate.

Societatea noastră va notifica breșele de securitate a căror notificare este obligatorie (susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate) către autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

În cazurile în care notificarea autorității este obligatorie, aceasta va fi făcută „fără întârziere”, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cunoștință de existența breșei.

La pregătirea notificării, operatorul va urmări să protejeze confidențialitatea informațiilor oferite de dumneavoastră sens în care vor oferi autorității detalii despre categoriile și numărul persoanelor afectate, fără însă a compromite confidențialitatea datelor primite.

În cazul apariției unei breșe de securitate, vom proceda la informarea dumneavoastră pentru a putea adopta măsuri de protecție, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunoștință de existența breșei.

Informarea dumneavoastră va fi realizată numai dacă incidentul de securitate este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

Dacă circumstanțele concrete nu reclamă o altă abordare, informarea se va face printr-o comunicare adresată direct, printr-un mijloc de comunicare corespunzător (poștă electronică, SMS etc.).

Cu titlu de excepție, doar în situația în care contactarea directă ar presupune un efort disproporționat, se poate face o informare publică.

Garantăm că veți fi informat despre orice evoluții noi legate de incident și despre măsurile pe care le vom lua în legatură cu acesta, consultându-vă pentru a limita consecințele incidentului și pentru a preveni reapariția acestuia.

În ceea ce privește fiecare încălcare, va vom ajuta, în orice mod, care va include furnizarea de informații suficiente, precum și sprijin în investigațiile efectuate de către autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia și de a investiga încălcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra părților implicate și/sau limita prejudiciul produs dumneavoastră, ca o consecința a încălcării securității.

Modificări la această politică de confidențialitate

Este posibil să actualizăm din când în când această Politică de confidențialitate pe baza modificărilor aduse legilor și reglementărilor aplicabile sau altor cerințe aplicabile pentru noi, modificărilor tehnologice sau modificărilor aduse afacerii noastre. Orice modificare pe care o facem în Politica de confidențialitate în viitor va fi afișată pe această pagină, deci ar trebui să o revizuiți periodic.

Ultima actualizare: 05.08.2019