POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica noastră de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate se aplică utilizării sitului https://aludesign.ro (denumit în continuare „Site-ul”) de către dvs. Alu Design Construction Civile SRL (denumită în continuare „Alu Design” sau „noi”) înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și protejează confidențialitatea și securitatea acestora. În acest sens, vă furnizăm mai jos informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai site-ului) în cadrul prezentei Politici de confidențialitate.

În principiu, utilizarea paginilor de internet ale Alu Design Construction Civile SRL. este posibilă fără furnizarea de date cu caracter personal. Dacă o persoană vizată dorește să solicite servicii speciale ale societății noastre prin intermediul paginii noastre de internet, poate fi totuși necesară prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal și nu există temei legal pentru o astfel de prelucrare, obținem consimțământul persoanei vizate.

Cine suntem

Alu Design este o companie specializată în servicii complete de proiectare în domeniul construcțiilor, acționând cu succes în domeniul proiectării, structurării, fațadelor.

Definiții

Declarația de confidențialitate a ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE S.R.L. are la bază termeni utilizați de autoritatea legislativă și de reglementare europeană la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Declarația noastră de confidențialitate trebuie să fie ușor de lecturat și de înțeles atât pentru public, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, dorim să explicăm în prealabil termenii utilizați.

Noi utilizam în prezenta declarație de confidențialitate, printre altele, următorii termeni:

a) Date cu caracter personal: Constituie date cu caracter personal toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”). Se consideră că este identificabilă o persoană fizică care poate fi identificată în mod direct sau indirect, îndeosebi prin asocierea cu o informație de identificare precum un nume, cu un cod de identificare, cu date despre locație, cu un identificator online sau cu una sau mai multe caracteristici speciale, care constituie expresia identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a acestei persoane fizice.

b) Persoanã vizatã: Persoana vizată este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează de către operator.

c) Prelucrare: Prin prelucrare se înțelege orice operațiune efectuată cu sau fără ajutorul unei proceduri automatizate sau orice serie de astfel de operațiuni cu privire la date cu caracter personal, cum ar fi înregistrarea, organizarea, ordonarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau orice altă formă de furnizare, compararea sau legarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

d) Limitarea prelucrãrii: Limitarea prelucrării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul limitării prelucrării lor viitoare.

e) Crearea de profiluri: Crearea de profiluri reprezintă orice tip de prelucrare automată a datelor cu caracter personal constând în utilizarea acestor date cu caracter personal, în vederea evaluării anumitor aspecte personale referitoare la o persoană fizică, îndeosebi în vederea analizării sau prezicerii aspectelor legate de performanța în muncă, situația economică, starea de sănătate, preferințe personale, interese, seriozitate, comportament, reședință sau schimbarea localității respectivei persoane fizice.

f) Pseudonimizarea: Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod în care datele cu caracter personal să nu mai poată fi asociate cu o anumită persoană vizată fără obținerea unor informații suplimentare, în măsura în care aceste informații suplimentare se păstrează separat și fac obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care garantează că datele cu caracter personal nu se asociază cu o persoană fizică identificată sau identificabilă.

g) Operator: Operatorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism care decide singur sau împreună cu alții cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Dacă scopurile și mijloacele respectivei prelucrări sunt prevăzute de legislația UE sau de legislația statelor membre, operatorul poate, respectiv criteriile numirii sale pot fi prevăzute de legislația UE sau de legislația statelor membre.

h) Persoanã împuternicitã de cãtre operator: Persoana împuternicită de către operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar: Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, care face publice datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba sau nu în cazul acesteia despre un terț. Autoritățile care pot să primească date cu caracter personal în cadrul unei anumite solicitări de investigare în conformitate cu legislația UE sau cu legislația statelor membre nu sunt totuși considerate destinatari.

j) Terț: Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate, o instituție sau un alt organism, cu excepția persoanei vizate, a operatorului, a persoanei împuternicite de către operator și a persoanelor care sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal sub răspunderea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator.

k) Consimțãmânt: Consimțământul reprezintă orice manifestare voluntară de voință, specifică și informată, sub forma unei declarații sau a unui alt act de confirmare neechivoc, prin care persoana vizată dă de înțeles că este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

Numele și adresa operatorului

Operatorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, al altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este: ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE SRL („ALU DESIGN”), cu sediul în București, sector 2, bld. Ferdinand I, nr. 58, sc. C, et. 1, biroul nr. 2, CUI 28751040, J40/8063/01.07.2011 e-mail contact@aludesign.fr.

Despre Politica noastră de confidențialitate

Conform cerințelor impuse de „legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Alu Design administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre. Deoarece știm cât de importantă este confidențialitatea dvs., am creat această Politică de confidențialitate pentru a explica modul în care colectăm, folosim și protejăm aceste informații.

Ce informații colectează în mod automat site-ul nostru web?

Limităm informațiile pe care le colectăm numai la ceea ce este necesar pentru a asigura funcționarea corectă a site-ului web și realizarea de statistici privind traficul pe site-ul nostru. Nu sunteți obligat să vă înscrieți, să vă înregistrați sau să furnizați informații personale despre dvs. în scopul de a utiliza site-ul nostru web.

Când folosiți site-ul nostru, colectăm următoarele informații:

Dacă utilizați informațiile de contact furnizate pe site-ul nostru pentru a ne contacta direct, vom primi informațiile dvs. de contact care pot include, în funcție de modul în care ne contactați, adresa dvs. de e-mail, numele, compania, motivul de contactare și adresa poștală.

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Care este diferența dintre informațiile personale și informațiile agregate?

Informațiile personale sunt informații care pot fi utilizate pentru a identifica o anumită persoană, în general înțeleasă a fi informații cum ar fi numele dvs., adresa fizică, adresa de e-mail și numărul de telefon. Informațiile agregate nu sunt considerate informații personale și nu pot fi folosite pentru a vă identifica.

Cu cine partajăm informațiile colectate

Cum rămâne cu cookie-urile?

Alu Design poate folosi module cookie în navigatorul dvs. de internet (eng. browser) pentru a vă identifica atunci când vă întoarceți pe site-ul nostru. Detalii despre modulele cookie folosite pe situl nostru pot fi găsite în Politica de cookies. Tot aici puteți găsi și informații despre dezactivarea acestora.

Colectăm adresa de e-mail?

Nu vă solicităm să trimiteți adresa dvs. de e-mail sau orice alte informații personale pentru a utiliza site-ul nostru. Dacă utilizați informațiile furnizate pe site-ul https://aludesign.ro pentru a ne contacta direct (de exemplu, trimiteți-ne un e-mail la contact@aludesign.fr), vom primi informațiile dvs. de contact, dar le vom folosi numai pentru a răspunde solicitării dvs. Dacă completați un formular web pe site-ul nostru, primim e-mailul dvs. și putem stoca acel e-mail și informațiile de contact asociate timp de până la 12 luni.

Drepturile dumneavoastră

Vă puteți exercita drepturile mai sus menționate și puteți afla mai multe despre astfel de drepturi prin completarea împreună cu noi, în calitate de controlori de date, a unei solicitări scrise catre ALU DESIGN CONSTRUCTION CIVILE – cu sediul în București, Sector 2, B-dul. Ferdinand I nr. 58, scara C, etaj 1, Biroul nr. 2, sau prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@aludesign.fr.

Protecția datelor în cazul candidaturilor și în procedura de selecție

Operatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților în scopul derulării procedurii de selecție. Prelucrarea se poate efectua și pe cale electronică.

Acesta este cu precădere cazul atunci când un candidat transmite operatorului documentele de candidatură corespunzătoare pe cale electronică, de exemplu pe e-mail sau printr-un formular web care se găsește pe internet. Dacă operatorul încheie un contract de angajare cu candidatul, datele transmise se stochează în scopul derulării raporturilor de încadrare în muncă cu respectarea prevederilor legale. Dacă operatorul nu încheie nici un contract de angajare cu candidatul, documentele de candidatură se șterg în mod automat în douăsprezece luni de la comunicarea deciziei de respingere, în măsura în care ștergerea nu contravine altor interese legitime ale operatorului.

Modificări la această politică de confidențialitate

Este posibil să actualizăm din când în când această Politică de confidențialitate pe baza modificărilor aduse legilor și reglementărilor aplicabile sau altor cerințe aplicabile pentru noi, modificărilor tehnologice sau modificărilor aduse afacerii noastre. Orice modificare pe care o facem în Politica de confidențialitate în viitor va fi afișată pe această pagină, deci ar trebui să o revizuiți periodic.

Ultima actualizare: 11.07.2019